Terasin ® е нетъкан и иглонабит геотекстил, изготвен от полиeстърни влакна.

ОБХВАТ

Геотекстил Terasin ® се прилага в следните области: строителство на пътища и други пътни зони, строителство на железопътни пътища, стабилизиращи работи, основи и укрепващи структури, контролни дейности, свързани с ерозията, изграждане на канали, язовири и бентове, отводнителни системи, изграждане на тунели и дълбоки конструкции, сметохранилища за твърди отпадъци, дейности за задържане на утайки.

Механични и физични характеристики

Характеристики Мерна единица Стандарт Стойности и допустим толеранс
Маса gr/m2 SR EN 9864:2005 110 120 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200
Дебелина при натоварване от 2 kN/m2 mm SR EN 9863:1-2005 2.0 2.1 2.3 2.6 2.8 3.0 3.7 4.0 4.3 6.4 7.0 7.6
Дебелина при натоварване от 20 kN/m2 mm SR EN 9863:1-2005 1.0 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.8 3.2 3.5 5.4 6.1 6.6
Якост на опън, MD* kN/m SR ISO 10319:2008 2.3 2.7 3.6 6.00 7.0 9.0 12.0 14.0 18.0 25.0 30.0 40.0
Якост на опън, CMD* kN/m SR ISO 10319:2008 3.4 3.8 5.5 9.0 12 15.0 21.0 26.0 32.0 43.0 52.0 61.0
Удължение до скъсване, MD* % SR ISO 10319:2008 100 100 100 90 80 80 80 80 80 80 80 80
Удължение до скъсване, CMD* % SR ISO 10319:2008 100 100 100 90 80 80 80 80 80 80 80 80
CBR Изпитване на статично пробиване N SR EN ISO 12236:2007 420 500 600 1000 1300 1600 2500 2900 3600 5100 6400 7700
Динамична перфорация m SR EN ISO 13433:2007 41 39 35 29 22 17 12 10 8 6 5 4
Хидротехнически характеристики Мерна единица Стандарт Стойности и допустим толеранс
V-индекс 20˚С mm/s SR EN ISO 11058:2010 190 180 140 130 110 95 65 53 40 32 25 20
Капацитет на водния поток l/m2s SR EN ISO 11058:2010 190 180 140 130 110 95 65 53 40 32 25 20
Размер на порите мicrons       EN ISO 12956:2010 300 290 250 200 150 120 90 80 75 70 60 55
Водопропускливост к-индекс при 20˚С m x10-3/s SR EN ISO 11058:2010 10.0 9.7 8.2 7.5 7.2 6.5 5.0 4.5 4.0 3.6 3.3 2.8
Водопропускливост к-индекс при 10˚С m x10-3/s SR EN ISO 11058:2010 8.0 7.1 6.4 5.8 5.7 5.0 4.5 3.5 3.0 2.7 2.6 2.1

 

Област на приложение

 

F          D          S                      R          P          F+S                  F+D      R+P                  D+S      F+D+S             R+S                  F+R+S      F+R

 

* MD – надлъжна машинна плетка  / * CMD – напречна машинна плетка

 

Геотекстил Terasin ® може да бъде изготвен като геотектил, откриваем с радар. Прилагат се алуминиеви ленти, покриващи по-малко от 5% от общата площ, за да се постигне радио откриване.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се транспортира с чисти, покрити транспортни средства, далеч от влага и замърсяване. Да се съхранява в затворени пространства, защитени от UV лъчи, далеч от паропроводи, вода и др.

 

МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Всяка партида трябва да бъде придружена от декларация за съответствие и други документи, съгласно приложимите закони. Всяка ролка е маркирана на видно място, с етикет, който съдържа: името на доставчика, наименование на артикула, ширина на продукта (m), дължина на ролката (m) номер на оператора, работна смяна, дата на производство, тегло (kg).

Като се има предвид начина, по който е получен, и по който се използва, геотекстилът не оказва негативно влияние върху опазването на човешкия живот и безопасните условия на труд, затова не е необходим сертификат, издаден от независима институция, оторизиана в тази област.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да бъде покрит в рамките на 48 часа след полагането му. Предполагаемата издръжливост е минимум 25 години при почви с 4<pH<9 и температура от <25˚C.

 

ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТА

Крайният срок за приемане и евентуално подаване на рекламация е 5 дни след получаване на продукта.

Фирма Minet SA има възможност да проектира и изготви продукти съгласно изискванията на получателя. Ние не носим отговорност за повреждане в резултат на неправилна употреба на геотекстила или използване на геотекстила за неподходящи цели. Запазваме правото си да внасяме промени в техническите данни без предупреждение. Дадените стойности са индикативни и отговарят на средните стойности, получени в нашите лаборатории и институциите, които извършват изпитванията.

 

Легенда област на приложение:

F – филтриране, D– дренаж, S – разделяне, R – армиране (заздравяване), P – предпазване