Тeхнически характеристики Geosin ®  150, Geosin ® UV, Geosin ® (RDG)

Geosin ® е нетъкан и иглонабит геотекстил, изготвен от полипропиленови влакна.

ОБХВАТ

Геотекстил Geosin ® се прилага в следните области: строителство на пътища и други пътни зони, строителство на железопътни пътища, стабилизиращи работи, основи и укрепващи структури, контролни дейности, свързани с ерозията, изграждане на канали, язовири и бентове, отводнителни системи, изграждане на тунели и дълбоки конструкции, сметохранилища за твърди отпадъци, при дейности за  задържане на утайки.

Механични и физични характеристики

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ М-КА СТАНДАРТ СТОЙНОСТ
Маса gr/m2 SR EN 9864:2005 150±15
Дебелина при натоварване от 2 kN/m2 mm SR EN 9863:1-2005 2.5±0.2
Дебелина при натоварване от 20 kN/m2 mm SR EN 9863:1-2005 1.5±0.2
Якост на опън, MD* kN/m SR ISO 10319:2008 10.0-1
Якост на опън, CMD* kN/m SR ISO 10319:2008 13.0-1
Удължение до скъсване, MD* % SR ISO 10319:2008 70±7.0
Удължение до скъсване, CMD* % SR ISO 10319:2008 60±6.0
CBR Изпитване на статично пробиване N SR EN ISO 12236:2007 1800-180
Динамична перфорация mm SR EN ISO 13433:2007 20+2
Хидротехнически характеристики М-КА СТАНДАРТ СТОЙНОСТ
V-индекс 20˚С mm/s SR EN ISO 11058:2010 115±10
Капацитет на водния поток l/m2s SR EN ISO 11058:2010 115±10
Размер на порите мicrons       EN ISO 12956:2010 200±20
Водопропускливост к-индекс при 20˚С mm/s SR EN ISO 11058:2010 8.0-0.8
Водопропускливост к-индекс при 10˚С mm/s SR EN ISO 11058:2010 6.8-0.6

Област на приложение  –          R+P

* MD – надлъжна машинна плетка / * CMD – напречна машинна плетка

Геотекстил Geosin ® може да бъде изготвен като геотектил, откриваем с радар. Прилагат се алуминиеви ленти, покриващи по-малко от 5% от общата площ, за да се постигне радио откриване.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът трябва да се транспортира с чисти, покрити транспортни средства, далеч от влага и замърсяване. Да се съхранява в затворени пространства, защитени от UV лъчи, далеч от паропроводи, вода и др.

МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА, СЪХРАНЕНИЕ И ДОСТАВКА

Всяка партида трябва да бъде придружена от декларация за съответствие и други документи, съгласно приложимите закони. Всяка ролка е маркирана на видно място, с етикет, който съдържа: името на доставчика, наименование на артикула, ширина на продукта (m), дължина на ролката (m) номер на оператора, работна смяна, дата на производство, тегло (kg).

Като се има предвид начина, по който е получен, и по който се използва, геотекстилът не оказва негативно влияние върху опазването на човешкия живот и безопасните условия на труд, затова не е необходим сертификат, издаден от независима институция, оторизиана в тази област.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МОНТАЖ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да бъде покрит в рамките на 48 часа след полагането му. Предполагаемата издръжливост е минимум 25 години при почви с 4<pH<9 и температура от <25˚C и 7 години при почви с pH≤4 или рН≥9.

ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКТА

Крайният срок за приемане и евентуално подаване на рекламация е 5 дни след получаване на продукта.

Фирма Minet SA има възможност да проектира и изготви продукти съгласно изискванията на получателя. Ние не носим отговорност за повреждане в резултат на неправилна употреба на геотекстила или използване на геотекстила за неподходящи цели. Запазваме правото си да внасяме промени в техническите данни без предупреждение. Дадените стойности са индикативни и отговарят на средните стойности, получени в нашите лаборатории и институциите, които извършват изпитванията.

Легенда област на приложение:

F – филтриране, D– дренаж, S – разделяне, R – армиране (заздравяване), P – предпазване