Фирма “Ханко-Митев” е регистрирана през 1991 г със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Лагера” бл.43 и е специализирана в апликирането на хидроизолации и хидроизолационни системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита от вода и влага , станало задължително за съвременното строителство.
Първоначалната форма на управление е ЕТ – едноличен търговец . През 1999г ЕТ “Ханко-Митев”е преобразуван в дружество с ограничена отговорност “Ханко-Митев” ООД със същия адрес на управление.
Продуктите и системите, които предлагаме, са подбрани така, че да удоволетворяват нашите критерии за най-високо достъпно качество, функционалност и изгодна цена.
В периода 1995 – 1998г. сме работили с италианските материали на ф-ма „Копернит”, като обдобрен и оторизиран за България контрагент.
В периода 1998 – 2005г. сме работили с италианските материали на ф-ма „Касали”, като обдобрен и оторизиран за България контрагент.
От 2006 г работим с хидроизолационните материали на фирма ”ARCON” s.r.l. – Румъния с гарантирано качество UNI EN ISO 9001. Производителят “ ARCON” s.r.l. произвежда хидроизолационни системи по лиценз на италианската „Pluvitec” . Широкият спектър на продукти включва главно битумно – полимерни хидроизолационни мембрани АРР и SBS модификация, предназначени за газопламъчна технология и течни продукти за строителни конструкции с доказано високо качество.
В резултат от доброто сътрудничество и показаните отлични партньорски резултати фирмата ни получи правото от производителя ARCON s.r.l. да развива свой собствен бранд под името PROFITECH XM, като материалите се изработват съгласно изискванията за най–добро качество, базирано от опита ни в изпълнение на хидроизолационни ситеми през годините.
С цел разширяване на гамата и максимално задоволяване потребностите на клиентите през 2008 г започна изпълнение на хидроизолационни системи с висококачествените PVC мембрани производство на PROTAN AS – Норвегия, като служители от „Ханко-Митев” ООД са обучени и сертифицирани от производителя в „PROTAN ACADEMY” център за квалификация в Норвегия – задължително условие за партньорите на PROTAN.
С цел разширяване на гамата и максимално задоволяване потребностите на клиентите през 2008 г станахме представител на ф-ма „ Минет” – Румъния – производител на геотекстили и дриги специфични материали за строителството и започнахме доставки на геотекстил за нуждите на нашите клиенти.
През 2007 фирма „Ханко-Митев” ООД въведе Система за управление на качество Съгласно ISO 9001 : 2000 и в съответствие с изискванията на съответния стандарт с област на приложение „Изграждане на хидроизолационни системи върху покриви, фундаменти и по стени , хоризонтални и вертикални повърхности”. През 2010 година сме сертифицирани съгласно БДС ЕN ISO 9001 : 2008 със същата област на приложение.
Фирма „Ханко-Митев” ООД е редовен член на камарата на строителите в България. С решение на комисията и протокол 0079/18.12.2008г сме вписани в Централният професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи :
• Първа група – строежи от четвърта и пета категория
• Пета група – отделни СМР
Фирма “Ханко-Митев” ООД разполага с технически специалисти, технически потенциал , ресурси и организационни възможности за решаване и перфектно изпълнение на различни по сложност проблеми в хидроизолирането в изключително кратки срокове. Работниците – апликатори на фирмата са обучени и работата им е наблюдавана от италиански супервайзори , а част от тях са добили опит и рутина в курс-квалификация в завода “Arcon“s.r.l. – Румъния. Благодарение на всичко това фирма “Ханко-Митев” е една от най – добрите в изпълнението на хидроизолации и хидроизолационни системи.
Фирмата има за цел да задоволи оптимално изискванията на своите клиенти. Това го постига чрез познаване на съвременните технологии и продукти, предлагани от различни производители , като следим постоянното развитие на отрасъла сме в състояние да дадем ефикасно решение на всякакви видове хидроизолационни работи.
Фирмата разполага със складова база подходяща за правилно съхранение на материали , база за автомобилния парк , съвременно материално – техническо оборудване осигуряващо ефективна работа.
През досегашното си съществуване, вече 26 години, фирма “Ханко-Митев” ООД се е доказала като коректен партньор, извоювала е добрата си репутация ,без протекции, чрез стриктно изпълнение на поетите задължения и отговорности, срокове и договорености, на безупречно качество на изпълнение. Това се доказва с референции от клиенти с които ни свързва дългогодишно сътрудничество.