Продукти

GEOSIN

Настоящият стандарт установява техническите условия за качество, изискванията по отношение на околната среда, условията за съхранение, както и други разяснения, необходими за реализирането на нетъкан текстил GEOSIN, произведен от пропиленови влакна.

TERASIN NS

Настоящият стандарт установява техническите условия за качество, изискванията по отношение на околната среда, условията за съхранение, както и други разяснения, необходими за реализирането на нетъкан текстил Terasin NS, произведен от полиестерни влакна.

За нас

"ХАНКО-МИТЕВ " ООД Фирма “Ханко-Митев” е регистрирана през 1991 г със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. “Лагера” бл.43 и е специализирана в апликирането на хидроизолации и хидроизолационни системи, отговарящи на изискването за устойчивост във времето и надеждна защита от вода и влага , станало задължително за съвременното строителство. Първоначалната форма на управление е ЕТ - едноличен търговец . През 1999г ЕТ “Ханко-Митев”е преобразуван в дружество с ограничена отговорност “Ханко-Митев” ООД със същия адрес на управление.

Геотекстил

Геотекстилът е гладък, непрекъснат материал, произвеждан от синтетични, изкуствени и/или естествени влакна посредством механично уплътняване чрез метода на иглонабиване или механично и термично уплътняване. Наричани още геосинтетика, тези продукти се използват в строителната дейност. Геотекстилът е идеален за дрениращи, сепариращи(отделящи) слоеве, филтри, укрепване на насипи (диги) и скатове, и др. Голямото преимущество на геотекстила се състои в това, че строителните работи се извършват по улеснен начин, като така се увеличава производителността.

Приложения в строителството

Геотекстилът, получен чрез иглонабиване, има широк диапазон от различна плътност, което позволява контролирането на стабилизирането на почвата.

Пътища

Геотекстилът има четири важни функции: сепариране (отделяне), филтриране, отводняване и/или укрепване.

Проекти за дрениране(отводняване)

Геотекстилът има приложение за отводняване на всички структури, включително под дренажи, канали за отвеждане на вода, прихващащи дренажи, ...

Железопътни линии

Геотекстилът се използва за изграждане на нови железопътни линии или за поправяне на съществуващите железопътни линии в основни и второстепенни железопътни мрежи...